DZIEŃ NAUCZYCIELA-MISTRZA 2016r.

 

DZIE?  NAUCZYCIELA MISTRZA 2016

Spotkanie naszych Rzemie?lników z okazji ?wi?ta Edukacji Narodowej to tak?e Dzie? Nauczyciela –Mistrza. To wydarzenie to ju? wieloletnia tradycja w Pilskim Cechu. W?ród zaproszonych go?ci byli:

Starosta Pilski Pan  Eligiusz Komarowski

– Wiceprezydent m. Pi?y Pani Beata Dudzi?ska

– Dyrektor Wydzia?u O?wiaty Starostwa Pilskiego Pani ?ucja Zieli?ska

– Wiceprezes WIR w Poznaniu Pan Karol Pufal

– Pe?nomocnik WIR w Poznaniu Pani Katarzyna Jele?

– Dyrektorzy ZSP Nr 2 i 3 w Pile

– Dyrektor CE i PM w Pile Pani Barbara Bigaj

– Rzecznik prasowy Henryka Stok?osy Pan Marek Barabasz

– T?tno Regionu Pan Sebastian Daukszewicz

oraz Honorowy Starszy CRR w Pile Pan W?adys?aw Jab?o?ski, Honorowy cz?onek CRR w Pile Pan Julian Pauszek i Pan Franciszek Rzywucki, zas?u?ony Rzemie?lnik Pan Leon Kalinowski  i wielu naszych rzemie?lników mistrzów-szkol?cych.

Podczas przemówienia Starszy Cechu Jan Janczewski podkre?li? rol? nauki w rzemio?le, wspomnia? o zanikaj?cych zawodach – ?lusarz, krawiec, przedstawi? statystyk? zatrudnienia m?odocianych w poszczególnych klasach oraz wspomnia? o projekcie zmian –reformie szkolnictwa na nowy rok szkolny 2017/2018. Uroczysto?? by?a okazj? do wr?czenia odznacze?, dyplomów i wyró?nie?.

ODZNACZENIA  NA DZIE? NAUCZYCIELA-MISTRZA 2016r. :

HONOROWA ODZNAKA  RZEMIOS?A:

Wojciech Tokarski                  MEBLE PRODUKCJA-HANDEL w Pile

Zenon Knapek                        Zak?ad Elektromechaniczny w Pile

Odznaka „za zas?ugi w rozwoju rzemios?a wielkopolskiego”

Z?ota:

Piotr Tobo?a                                        TERMOTECH  Sp. z o.o. w Pile

Ireneusz Kopaczyk                             AUTO-SERWIS  w Pile

Srebrna:

Jacek Olszewski                                 zas?u?ony pracownik Pralnia „SONIA” Stanis?aw                                                                     Pirch w Pile

?anetta Mrotek                                  zas?u?ony pracownik Pralnia „SONIA” Stanis?aw                                                                     Pirch w Pile

Cezary Witkowski                             zas?u?ony pracownik Zak?ad Ogólnobudowlany                                                                        Jerzy  Witkowski w Pile

Odznaka „za szkolenie uczniów w rzemio?le”

Srebrna:

Franciszek Miedzi?ski              „CHRUPEK”  PPHU Sp.j.  Z?otów

Dyplomy jubileuszowe:

45 lat:

Julian Pauszek                         AUTO-MOTO-SZLIF  w Pile

30 lat:

Andrzej Zatylny                                   PHU Elektromechanika Pojazdowa w Pile

Aleksandra Zenel                                „ALMAR”  w Kaczorach

25 lat:

Piotr Tobo?a                                         TERMOTECH  Sp. z o.o. w Pile

20 lat:

Ireneusz Kopaczyk                             AUTO-SERWIS  w Pile

15 lat:

Iwona Jaworska                                 Salon Fryzjerski „IWA” w Pile

Marian Pers i Roman Piehl               PUH  PERPIL  w Wysokiej

Kinga ?y?wi?ska                                Zak?ad  Fryzjerski w Pile

Przed?u?enie Certyfikatów:

Piotr Tobo?a                                        TERMOTECH  Sp. z o.o.

Zarz?d Cechu Rzemios? Ró?nych w Pile uchwa?? z dnia 5.10.2016r. przyzna? CERTYFIKAT  SPECJALNY  o numerze 001 za szczególne osi?gni?cia Panu Henrykowi Stok?osie. Certyfikat zostanie wr?czony w pó?niejszym terminie.

Z okazji Dnia Nauczyciela w hotelu GROMADA w Pile dnia 13.10.2016r. Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski, na wniosek Cechu Rzemios? Ró?nych w Pile , wyró?ni? mistrzów-szkol?cych pilskiego Cechu:

– Adam Lubo?ski  AUTO-LUBO?SKI  w Pile,  mistrz blacharz i lakiernik, Prezes Pilskiego Okr?gowego Zwi?zku  Pi?ki No?nej w Pile

– Józef Zalewski  ELEKTREZAL w Pile,  mistrz elektryk

– Ryszard Janowiak Zak?ad Stolarski w Osieku, mistrz stolarz

-Piotr Nawrocki Us?ugowy Zak?ad Mechaniki Pojazdowej w Wyrzysku, mistrz mechanik pojazdów samochodowych

 Gratulujemy wszystkim odznaczonym i  ?yczymy dalszych sukcesów !

 Po cz??ci oficjalnej odby? si? pocz?stunek. Sponsorem pysznych ciast by?a Piekarnia-Ciastkarnia „ANNA” s.c. Koczorowscy A.M., Paproccy E.A.  z Wyrzyska.

img_0115 img_0111 img_0109 img_0097 img_0095 img_0091 img_0089 img_0086 img_0084 img_0078 img_0126 img_9930 img_9864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Putty connection manager download for windows 7 64 bit