Usługi oferowane przez Cech

Jak zostać członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Pile?

Rzemieślnik, który chce wstąpić do Cechu, musi zgłosić się do Biura Cechu i spełnić następujące kryteria:

 • Złożyć deklarację o chęci przystąpienia kierowaną do Zarządu (załącznik),
 • Wypełnić ankietę informacyjną (załącznik),
 • Wpłacić opłatę wpisową – 200 zł + VAT,
 • Przedłożyć dowody kwalifikacji zawodowych i uprawnienia do szkolenia uczniów (kurs pedagogiczny, dyplom mistrzowski, względnie inne dokumenty),
 • Przedstawić wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz REGON, PESEL, NIP.

Każdy członek Cechu zobowiązany jest do:

 • opłacania miesięcznej składki ustalonej przez Walne Zgromadzenie, obecnie 40 zł,
 • uczestniczyć w zebraniach, szkoleniach, spotkaniach oraz Walnych Zgromadzeniach, a w przypadku nieobecności na WZ podporządkować się jego uchwałom,

Zapraszamy do naszego grona wszystkich rzemieślników:

 • udzielimy wszystkich niezbędnych informacji,
 • zorganizujemy kursy przygotowujące do nabycia kwalifikacji zawodowych
  i szkoleń wg potrzeb
 • pomożemy rozwiązać problem

KURSY

 • BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • BHP dla uczniów
 • Kurs pierwszej pomocy medycznej,
 • Inne w zależności od potrzeby.

NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM:

Zrzeszamy zakłady rzemieślnicze, w których prowadzone jest przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych. Nasze usługi polegają na:

 • prowadzeniu rejestru zakładów posiadających możliwości i uprawnienia do szkolenia pracowników młodocianych,
 • spisywaniu umów o naukę zawodu z pracownikami młodocianymi oraz przygotowaniu pełnej dokumentacji z tym związanej,
 • współpracy z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudniani w celu przygotowania zawodowego u pracodawców – rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne,
 • przyjmowaniu i kompletowaniu wniosków o przystąpienie do egzaminu czeladniczego,
 • zbieraniu kompletnej dokumentacji oraz pośredniczeniu w uzyskaniu refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników młodocianych,
 • pomocy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Dokumenty do pobrania

Ankieta dla nowych członków

Deklaracja dla nowych członków

Informacja dla ucznia