Statut Cechu

S T A T U T

Cechu Rzemiosł Różnych w Pile

I. Postanowienia ogólne .

§ 1.

 1. Cech Rzemiosł Różnych w Pile zwany dalej Cechem jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców.

 2. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz Ustawy z dnia 20.04.2004 r. (z późn.zm) o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy.

 1. Cech posiada osobowość prawną.

 2. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle (Dz.U. Nr 17 poz. 92 z 1997 r. poz. 769 i 770 z 2001 r. Nr 129 poz. 1445) z późn.zm. zwanej w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „Ustawą” z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle , ustaw wymienionych w ust. 2 oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Cech prowadzi działalność na terenie całego kraju w zakresie rzemiosł różnych.

§ 3.

 1. Cech nosi nazwę : Cech Rzemiosł Różnych w Pile.

 2. Siedzibą Cechu jest : Piła, ul. Bydgoska 35.

§ 4.

Cech jest dobrowolnym członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

II. Zadania Cechu.

§ 5.

 1. Do zadań Cechu należą:

  1. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji,

  2. prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej, gospodarczej,

  3. wyzwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej,

  4. wykonywanie na podstawie upoważnienia Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle młodocianych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu,

  5. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z 22.03.1989r. o rzemiośle.

 1. Cech realizuje cele określone w ust. 1 poprzez:

  1. współpracę z organizacjami społecznymi,

  2. udzielanie pomocy prawnej oraz pełnienie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

  3. przedstawienie właściwym terenowym organom administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego, zadań rzemiosła oraz środki niezbędne dla wykonania tych zadań,

  4. badanie i ocenę sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,

  5. udzielanie członkom pomocy poprzez udzielanie porad, informacji, wystąpień, interwencji,

  1. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,

  2. rozpatrywanie skarg na działalność członków,

  3. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle,

  4. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych u nich pracowników,

  5. propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego oraz sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników w zakładach rzemieślniczych,

  6. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami w zakresie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych,

  7. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenie w zakresie bhp oraz warunków sanitarno – epidemiologicznych,

  8. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla ich pracowników, a także pracowników Cechu,

  9. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy prawne, a także na zaproszenie tych organów, gdyby przepisy udziału przedstawicieli rzemiosła nie przewidywały do organizacji społecznych w pracy, których uczestniczy rzemiosło,

  10. dokonywanie na wniosek zainteresowanych osób fachowej oceny pracy, wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,

  11. prowadzenie obsługi informatycznej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,

  12. organizowanie kursów, seminariów, szkoleń,

  13. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 1. Cech dla zapewnienia realizacji zadań statutowych – gromadzi środki finansowe pochodzące ze źródeł wymienionych w par. 51 Statutu, a także ze spadków i darowizn.

– Cech prowadzi działalność gospodarczą w ramach ośrodka szkolenia

Zawodowego.

– Cech wynajmuje lokale użytkowe położone w Domu Rzemiosła w

Pile przy ul. Bydgoskiej 35 oraz dostarcza energię cieplną, elektryczną

i usługi komunalne dla użytkowników tych lokali. Dostarczanie polega

na proporcjonalnym rozkładaniu należności z tych tytułów na

poszczególne podmioty będące użytkownikami i korzystające z tych

usług.

 1. Do realizacji określonych statutowych działań gospodarczych, szkoleniowych i socjalnych Cech może zawierać umowy o współpracy i partnerstwie, a także fundacji i stowarzyszeń oraz przystępować do organizacji już istniejących.

 2. Dochody z działalności gospodarczej Cech przeznacza na realizację celów statutowych.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 6.

 1. Członkami Cechu mogą być:

a) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, tj. mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub

b) wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1 ppkt a

c)inne osoby fizyczne, jeżeli nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż 5 lat.

d)renciści i emeryci, którzy prowadzili zakład rzemieślniczy w zakresie objętym przepisami ustawy o rzemiośle.

 1. Za zgodą samorządu Cechu członkami Cechu mogą być także:

a)małżonek lub zstępny rzemieślnika, jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła,

b)osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, nie będące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników,

c) osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą, deklarujące pomoc na rzecz Cechu i wspierające Cech w realizacji celów statutowych.

 1. Osoba, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle i zatrudniająca pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu , o ile nie jest członkiem właściwej Izby rzemieślniczej.

§ 7.

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji

Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej.

Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczenia składek członkowskich.

 1. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd.

 2. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

 3. Osoby, które nabyły członkostwo w cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w art.2 ust.2 ustawy z dnia 23 marca 1989 roku o rzemiośle.

§ 8.

 1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia.

Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać

uzasadnienie.

 1. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia.

Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na

najbliższym zgromadzeniu.

§ 9.

1. Członkowie mają prawo:

1. korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w

par. 5 Statutu,

2. wybierania i wybieralności do organów cechu,

3. zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności

Cechu,

4. wnoszenia odwołań do uchwał Zarządu Cechu – dotyczących

praw członka – do Walnego Zgromadzenia,

5. obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu

odwołań, stawianych im zarzutów i skarg oraz udzielania

wyjaśnień,

6. wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania

zarządu cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania

z wykonywania zaleceń,

7. uzyskiwania od organów cechu – na Walnych Zgromadzeniach,

zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o

działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach,

8. korzystanie z pomocy doradztwa, instruktażu, oraz innych usług świadczonych w ramach statutowej działalności Cechu.

2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:

1.został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniu

sądu,

2.został pozbawiony praw wybieralności prawomocnym

orzeczeniem Sądu Cechowego,

3.zalega z wypłacaniem składek cechowych powyżej sześciu

miesięcy mimo wezwania do zapłacenia zaległych składek .

§ 10.

Członkowie Cechu obowiązani są:

  1. przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,

  2. stosować się do przepisów Statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,

  3. regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,

  4. podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,

  5. rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać,

  6. poddawać kontroli w ramach nadzoru przez Cech organizację i przebieg procesu przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w zakładzie.

§ 11.

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 14 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego w inne miejsce.

§ 12.

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 1. wystąpienia,

 2. wykreślenia,

 3. wykluczenia.

§ 13.

 1. Członek Cechu może wystąpić z organizacji za wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej.

 1. Wystąpienie członka z Cechu następuje po złożeniu deklaracji o wystąpieniu i uregulowaniu składek cechowych.

§ 14.

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszenia się w Cechu.

§ 15.

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

§ 16.

1. O wykreśleniu członka, Cech zobowiązany jest zawiadomić

zainteresowanego listem poleconym 14 dni od daty podjęcia

uchwały przez Zarząd oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem

o możliwości odwołania się.

2. Uchwała określona w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia

zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z

uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek zmiany adresu

przez członka Cechu i niepowiadomienie o tym fakcie organizacji

lub w razie niepodjęcia w terminie wywołuje skutki takie pismo

doręczone.

3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w

sposób i terminie określonym w par. 8 pkt. 1 i 2 i par. 58 .

4. Członek wykreślony ma prawo być na Walnym Zgromadzeniu w

czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać

wyjaśnienia.

5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona

sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez

Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób

Określony w par. 25 ust. 1 Statutu.

6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania

od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia, zainteresowany

zachowuje ciągłość członkostwa i ma obowiązek uregulowania

zaległych składek za czas rozpatrzenia odwołania.

§ 17.

 1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku:

1. popełnienia przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych

lub z innych niskich pobudek, jeżeli stwierdzone to zostało

prawomocnym orzeczeniem sądu,

2. umyślnego działania na szkodę Cechu,

3. naruszenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia

działalności gospodarczej,

4. nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Uchwał organów Cechu,

5. nieopłacania składek przez okres 6 miesięcy od daty otrzymania

wezwania do zapłaty,

6. stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków

związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników

młodocianych.

§ 18.

 1. Wysokość składki cechowej uchwala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno – samorządowej Cechu. O wysokości składki cechowej, Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.

 2. Nieuregulowanie składki w ciągu 6 miesięcy pozbawia członkostwa w Cechu.

§ 19.

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:

 1. honorowego starszego” lub „honorowego członka” Cechu osobom , które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,

 2. honorowego członka Cechu” osobom, które przez ostatnie 25 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej,

 3. osoby posiadające tytuły honorowego mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom,

 4. szczegółowe zasady określi regulamin ustalony przez Zarząd cechu.

IV. Organy Cechu.

§ 20.

 1. Organami Cechu są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna,

  4. Sąd Cechowy.

 2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów

wymienionych w ust. 1 lit. B, C i D.

 1. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, Statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesom reprezentowanego środowiska.

 2. Wybory Starszego Cechu oraz do organów o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

 3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organa Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

 4. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.

A. Walne Zgromadzenie.

§ 21.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 22.

 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalenie Statutu i jego zmian,

 2. wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących komisji i pozostałych członków,

 3. określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz innych świadczeń rzemieślników,

 4. uchwalenie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,

 5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

 6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,

 8. upoważniania Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania nieruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

 9. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

10.nadawanie godności członka honorowego Cechu,

11.rozpatrywanie odwołań członków Cechu do uchwał Zarządu

Cechu,

12.wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu

rzemiosła,

13.podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do

rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie ,

14.podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Cechu.

§ 23.

Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 24.

 1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 500 członków – Walne Zgromadzenie zastępuje się Walnym Zgromadzeniem Delegatów,

 2. Delegatów wybierają sekcje terenowe lub zawodowe na okres kadencji Zarządu. Przy liczbie członków Cechu do 1000 wybiera się jednego delegata na 5 członków,

 3. Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zgromadzeniu.

§ 25.

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarząd Starszy Cechu w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

 2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

 1. Komisji Rewizyjnej,

 2. ¼ ogólnej liczby członków Cechu,

3. żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na

piśmie z podaniem celu jego zwołania ,

4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno

odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania.

Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja

Rewizyjna lub komisja wybrana przez ¼ ogólnej liczby członków

Cechu.

§ 26.

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków lub delegatów w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby,

 2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:

 1. zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

 2. sprawozdania Zarządu,

 3. projektów podstawowych uchwał,

 4. protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

§ 27.

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie:

Przewodniczący, zastępca przewodniczącego.

Na wniosek członków cechu, Walnemu Zgromadzeniu może przewodniczyć Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.

Prowadzący Walne Zgromadzenie może powołać zastępcę przewodniczącego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołuje protokólanta – może to być pracownik Biura cechu.

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami par. 25 i 24

ust. 1 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach

objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy podejmowaniu

wynosi co najmniej ¼ części członków Cechu lub delegatów.

2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku

wymaganej liczby obecnych członków lub delegatów, Zarząd może

przeprowadzić Walne Zgromadzenie w drugim terminie po czasie ½

godziny od pierwszego terminu, które jest prawomocne bez względu na

liczbę obecnych na zgromadzeniu.

3. O możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w drugim

terminie powinna być umieszczona informacja w zawiadomieniach o

Walnym Zgromadzeniu.

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli Statut nie stanowi

inaczej.

5. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w

sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku wymagają dla swej

ważności co najmniej 2/3 głosów.

Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa

zmiany Statutu.

6. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie

członkowie Cechu lub delegaci w przypadku Walnego Zgromadzenia

Delegatów.

§ 29.

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

 2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

B. Zarząd Cechu.

§ 30.

Zarząd cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 31.

 1. Zarząd Cechu składa się ze Starszego Cechu i 6 członków Zarządu.

Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu w glosowaniu tajnym.

Warunkiem wyboru Starszego jest uzyskanie 50% głosów + 1 głos.

Walne Zgromadzenie , w jednym tajnym głosowaniu wybiera 6 członków Zarządu spośród zgłoszonych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

 1. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrani członkowie Zarządu spośród swojego grona wybierają: 2 Podstarszych, Sekretarza, Skarbnika i 2 członków, w obecności Starszego Cechu i Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, który spisuje protokół z pierwszego posiedzenia i odczytuje go na Walnym Zgromadzeniu.

 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 3. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu, a w przypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów, tylko delegaci.

Członkami Zarządu nie mogą być użytkownicy lokali położonych w Domu Rzemiosła.

Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje posiadającym mandat uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

 1. Kandydat na członka do Zarządu powinien posiadać co najmniej 3-letni okres członkostwa w Cechu.

 2. Członkowie Zarządu nie mogą być spokrewnieni ani spowinowaceni z członkami innych organów Cechu oraz pracownikami Biura Cechu.

§ 32.

W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów – według kolejności umieszczenia na liście.

§ 33.

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 34.

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych,

 2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w par. 21,

 3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowanie wniosków na te zgromadzenia,

 4. powoływanie komisji i sekcji spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu,

 5. realizowanie ustalonych zasad współżycia ze spółdzielniami rzemieślniczymi,

 6. powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Cechu oraz ustalenia wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,

 7. rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu oraz kierowanie wniosków do Sądu Cechowego,

 8. ustalenie zakładowego systemu wynagrodzenia,

 9. przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu.

§ 35.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

 2. Na wniosek Komisji rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 36.

 1. Posiedzenia zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.

 2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadamia się wszystkich członków Zarządu.

 3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.

§ 37.

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu.

 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

C. Komisja Rewizyjna.

§ 38.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych w jednym tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie spośród zgłoszonych członków Cechu, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i 2 zastępców, w obecności Starszego Cechu i Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, który sporządza protokół z pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i odczytuje go na Walnym Zgromadzeniu. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby spokrewnione lub spowinowacone z członkami pozostałych organów Cechu, a także użytkownicy lokali znajdujących się w Domu Rzemiosła.

 3. Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej przysługuje posiadającym mandat uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

§ 39.

 1. Do zadań Komisji rewizyjnej należy:

 1. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu lub Zarządu Cechu – badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

 2. badanie rocznych sprawozdań finansowych ( bilansów ) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

 4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

 5. wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin

Uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

D. Sąd Cechowy.

§ 40.

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 41.

 1. Sąd Cechowy składa się z 3 osób wybranych w jednym tajnym glosowaniu przez Walne Zgromadzenie spośród zgłoszonych członków Cechu, którzy uzyskali największą ilość głosów. Członkami Sądu nie mogą być osoby spokrewnione lub spowinowacone z członkami innych organów Cechu oraz użytkownicy lokali Domu Rzemiosła.

 2. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Cechowy wybiera spośród siebie przewodniczącego i 2 zastępców, w obecności Starszego Cechu i Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, który sporządza protokół z pierwszego posiedzenia Sądu Cechowego i odczytuje go na Walnym Zgromadzeniu.

 3. Prawo zgłaszania kandydatów do Sądu Cechowego przysługuje posiadającym mandat uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

§ 42.

 1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

 2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej polowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 43.

 1. Sąd cechowy orzeka następujące kary:

   1. upomnienie,

   2. naganę,

   3. pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres do roku,

   4. pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,

   5. wykluczenie.

 1. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może – niezależnie od orzekania kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.

§ 44.

 1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.

 2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

§ 45.

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 46.

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

V. Sekcje terenowe i zawodowe.

§ 47.

 1. Członkowie Cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednego miasta i gminy mogą tworzyć sekcje terenowe.

 2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła mogą tworzyć sekcje zawodowe.

 3. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w par. 24.

 4. Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu.

 5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu.

Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę.

Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu .

Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.

 1. Do zadań sekcji należy:

1. oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia

prawidłowego wykonywania zadań społeczno – gospodarczych

rzemiosła,

2. prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki

zawodowej rzemiosła,

3. wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu

lub zawodów,

4. otaczania opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz

udzielania pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady

rzemieślnicze,

5. aktywizowanie rzemieślników do udziału w pracach na rzecz

Rzemiosła,

 1. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.

 2. Sekcje nie mają uprawnień do wystąpienia na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

 3. Zarząd może upoważnić przewodniczącego sekcji terenowej do występowania w imieniu Cechu na terenie działania sekcji.

VI. Komisje Zarządu Cechu.

§ 48.

 1. Dla wykonania zadań Cechu, Zarząd może powołać komisje stałe lub określonej czynności w zależności od potrzeb.

 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.

 3. Kadencja komisji i sekcji jest równa kadencji Zarządu.

§ 49.

 1. W skład komisji i sekcji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych, przy akceptacji, dla utworzenia sekcji 70% członków Cechu w danej branży.

 2. Komisje i sekcje mogą korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 50.

Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.

VII. Zasady gospodarki finansowej Cechu.

§ 51.

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy z działalności gospodarczej.

 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.

 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu uchwala Walne Zgromadzenie.

VIII. Biuro Cechu.

§ 52.

 1. Kierownik Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenie Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.

 2. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.

 3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Kierownik Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.

 4. Kierownik Biura Cechu może brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 5. Kierownik Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

 6. Zasady organizacji Biura Cechu określają postanowienia Zarządu Cechu.

§ 53.

 1. Kierownikiem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.

 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Kierownika Biura Cechu od warunków posiadania 3 letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§ 54.

Pracodawcą dla pracowników biura Cechu jest Zarząd Cechu reprezentowany przez Starszego Cechu.

IX. Reprezentacja Cechu.

§ 55.

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz Kierownika Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 56.

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu lub Podstarszy łącznie z Kierownikiem Biura, a w czasie nieobecności Kierownika Biura – łącznie z upoważnionym przez Kierownika pracownikiem Biura.

 2. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładom, a także pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 1. Postępowanie odwoławcze.

§ 57.

 1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

 2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

 3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu.

 4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

 5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

XI. Likwidacja Cechu.

§ 58.

 1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością ¾ głosów.

 1. Majątek pozostały po likwidacji Cechu przekazuje się innej organizacji rzemiosła stosownie do Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Piła, dnia 31 maja 2016 r.