Gospodarczo – Samorządowy Wielkopolski HIT 2014

Dnia 03.03.2015r. w Poznaniu dla wyró?niaj?cych si? firm zosta?y wr?czone Gospodarczo-Samorz?dowe Wielkopolskie HITY 2014.

W konkursie zosta?y wyró?nione firmy i zak?ady rzemie?lnicze b?d?ce cz?onkami Cechu Rzemios? Ró?nych w Pile:

1. Zak?ad Instalacji Sanitarnych CO i Gazu Marian Madej w Pile za wysok? jako?? us?ug w zakresie in?ynierii sanitarnej budownictwa (HIT 2014).

Wyró?nienie odebra? Marian Madej.

2. Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us?ugowe „CHR

UPEK” F.P.T. Miedzi?scy w Z?otowie za wysok? jako?? i walory smakowe wyrobów piekarniczo-cukierniczych: chleba ?ytniego ze s?onecznikiem, bu?ki wieloziarnistej i tortu królewskiego (HIT 2014).

Wyró?nienie odebra? Franciszek Miedzi?ski.

3. Pralnia „SONIA” Stanis?aw Pirch w Pile za systematyczny rozwój potencja?u us?ugowego i atrakcyjnej oferty firmy pralniczej w oparciu o innowacyjne Download puttygen for windows 7 32 bit , ekologiczne technologie i skuteczny marketing (Z?OTY HIT 2014).

Wyró?nienie odebra? Stanis?aw Pirch.

4. Piekarnia „ROGALIK” W.J. Dudek w Trzciance za propagowanie i urzeczywistnianie has?a „Jedz chleb, b?dziesz zdrów” we w?asnej produkcji wyrobów piekarniczych (PLATYNOWY HIT 2014).

Wyró?nienie odebra? Janusz Dudek.

5. Zak?ady Mi?sne Henryka Stok?osy Sp. z o.o. w ?mi?owie za znakomite walory smakowe i jako?? wyrobów w?dliniarskich (KRYSZTA?OWY HIT 2014).

Wyró?nienie odebra?a Magdalena Korniowska – przedstawiciel firmy.

Uroczysto?? u?wietni? wyst?p Anny Wyszkoni wraz z zespo?em. Na zako?czenie dla uczestników tego wydarzenia odby? si? bankiet.